Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DORIS-DAYCARE TE LELYSTAD MAART 2008

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: Doris Daycare, gevestigd Kaapstanderweg 1H 8243 RB te Lelystad.

1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die het inschrijfformulier en
opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3 Opdracht: Het uitlaten en/of verzorgen en/of opvangen van de hond(en) en/of ander(e) huisdier(en) van de
opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4 Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de
hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs, dan wel huisdier(en) van de opdrachtgever verzorgt/opvangt tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5 Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

1.6 Huisdieren: Alle soorten huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden verzorgd/opgevangen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Lelystad.

2.3 Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.6 Opdrachtnemer behoudt zicht te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppashonden (dieren) op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

2.7 Uw hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

2.8 Tijdens de wandeling dient uw hond een halsband te dragen voorzien van een naamplaatje met daarop uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

2.9 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met een groepswandeling, maar kunnen wel apart worden uitgelaten. Honden jonger dan 6 maanden kunnen na overleg meegaan echter wel op een zodanig aangepaste wijze dat overbelasting van spieren en gewrichten wordt voorkomen. Ook kunnen zij apart worden uitgelaten.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen
kennelhoest. Een kopie hiervan moet in bezit zijn van de opdrachtnemer. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

3.4 De opdrachtgever – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt Doris Daycare om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de hond zorg te  dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al laten opnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Doris Daycare toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.5 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade.

4.6 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door Doris Daycare op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Doris Daycare valt.

4.7 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond de uitlaat binnen 24 uur voor het uitlaten af te melden. Afmeldingen die niet 24 uur worden afgemeld worden in rekening gebracht.

4.8 M.b.t. tot de oppasservice is de opdrachtgever – bij het afzeggen van de mondelinge/schriftelijk vastgelegde oppasperiode – geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffend periode is gemeld bij Doris Daycare. In uitzonderlijke gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, rampen calamiteiten e.d. geldt het volgende: Bij annuleringen tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de betreffende periode wordt 35% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 7 en 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt 70% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen opvang- /oppasperiode in rekening gebracht.

4.9 Bij een uitlaatperiode of oppasperiode voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van twee weken. Over iedere dag die niet binnen de opzegtermijn valt is opdrachtgever het volledige dag opvang-/oppastarief of uitlaattarief verschuldigd.

4.10 Bij thuiskomst dient een handdoek klaar te liggen zodat uw hond kan worden afgedroogd als ze nat en vies zijn, voordat ze weer uw woning binnengaan. Doris Daycare kan nooit aansprakelijkheid worden gesteld voor schade aan uw huis en/of inboedel, aangericht door een natte of vieze hond.

4.11 U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat.

Dierenverzorging

4.12 Voordat u vertrekt, dient u een lijst in uw woning achter te laten met daarop alle werkzaamheden, details en aandachtspunten voor Doris Daycare. Tevens zullen bij het kennismakingsgesprek alle details uitvoerig worden besproken. Zo nodig wordt er een tweede gesprek met u gepland om er zeker van te zijn dat alle details bij mij bekend zijn.

4.13 U dient een verzorgingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen voor dat u uw huis verlaat. Op deze overeenkomst staan o.a. vermeld het telefoonnummer waarop u te bereiken bent tijdens uw afwezigheid, het telefoonnummer van uw eigen dierenarts etc.

4.14 U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat.

Artikel 5 Rechten en plichten van Doris Daycare

5.1 Doris Daycare zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 Doris Daycare laat uw hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit en bij een individuele wandeling ongeveer een ½ uur.

5.3 Opdrachtgever wordt door Doris Daycare op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft Doris Daycare, naar eigen inzicht, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.5 Doris Daycare heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind e.d.

5.6 Doris Daycare dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

5.7 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Doris Daycare met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.

5.8 Doris Daycare heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw hond te weigeren voor deelname van groeps- of individuele wandelingen.

5.9 Doris Daycare heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.

5.10 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de diensten van Doris Daycare. Ook op zaterdagen, zondagen en op feestdagen kunt u gebruik maken van onze diensten. Hiervoor gelden andere tarieven dan voor door de week.

5.11 Doris Daycare is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te  voren bekend gemaakt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Doris Daycare of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

6.2 Doris Daycare is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Doris Daycare aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.3 Doris Daycare is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door  opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.

6.4 Doris Daycare is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen.

6.5 Indien aansprakelijkheid van Doris Daycare voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.6 Doris Daycare is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Doris Daycare aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

6.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Doris Daycare opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.8 Doris Daycare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal Doris Daycare vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.

6.9 Doris Daycare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling op zou kunnen lopen.

6.10 Loopse teven en honden die nog geen 6 maanden oud zijn, kunnen niet meegaan met de groepswandeling van ongeveer 1 uur. Reden dat pups niet mee kunnen is om overbelasting van de spieren en de gewrichten te voorkomen.
Voor een loopse teef of een pup van jonger dan 6 maanden kan vanzelfsprekend wel een individuele wandeling of een aangepaste groepswandeling geregeld worden.

6.11 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA – verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien Doris Daycare aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat-, oppas- of verzorgingsbedrag van de overeenkomst.

6.12 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Doris Daycare niet bij machte is om uitlaat -, oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Doris Daycare opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Doris Daycare.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 19% B.T.W.

8.2 Doris Daycare is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Doris Daycare.

8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

8.5 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.6 Bij de opvangdienst dient het verschuldigde oppasbedrag contact te worden voldaan bij het brengen van uw huisdier(en) of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Doris Daycare op de dag dat u uw huisdier(en) brengt.

9 Artikel – Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

  1. Artikel -Extra diensten.

10.1 Gebruik maken van de extra diensten van Doris Daycare is uitsluitend mogelijk in combinatie met de verzorging van uw huisdier(en) en wel alleen op de dagen of gedurende de periode dat uw huisdier(en) door Doris Daycare verzorgd worden.

  1. Artikel Plantenverzorging

11.1 Verzorging van planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Doris Daycare. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten gedurende de opdrachtperiode.

11.2 Indien de opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal Doris Daycare op eigen initiatief zorg dragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39071509

Recent gemaakt
DSC_1210 DSC_1208
Leuke video “Naar het strand”
Doris Daycare Kalender
Ervaringen van klanten

Feest

Onze labrador Noa vindt het heerlijk om met Petra mee te gaan. 2 keer in de week: feest. Voor ons is het echt een uitkomst. Sinds de kinderen de deur uit zijn, kunnen we haar zelf niet genoeg uitlaten, i.v.m. werktijden.
Mevr. M. Kalkhoven

Plezier in het bos

Mijn hond gaat al 7 maanden 3 a 4 keer per week met plezier met Petra naar het bos. Ze wordt thuis opgehaald, kan met andere honden rennen en spelen en wordt dan voldaan en droog thuis afgeleverd. Bettina Boyens

Dankbaar

Ik ben heel dankbaar voor Petra's flexibiliteit omdat mijn diensten nogal variëren. Als mijn hond Petra ziet is zij helemaal blij! Mevr. B. Boyens

Onze hond Does!

Onze hond Does! wordt al jaren door Doris Daycare uitgelaten. Vier keer per week wordt hij opgehaald wat elke keer opnieuw een feest is. Er wordt goed voor de honden gezorgd, de voorzieningen zijn prima en met name de flexibiliteit van Petra is erg plezierig. Richard

Aandacht

De katten krijgen veel aandacht. Ook wordt er af en toe gestofzuigd, de vuilnisbakken aan de straat gezet, de brievenbus geleegd. Dhr. G. van der Vliet

Katten en kippen verzorgd

Onze katten en kippen zijn heel goed verzorgd door Doris-Daycare. Wij zijn meer dan tevreden! Niet alleen worden de dieren goed verzorgd, er was ook gestofzuigd en dat is heel fijn thuiskomen. Brenda